top of page

Gitelman |  גיטלמן

אוניה גרובוקופאטל פגשה את בוריס גיטלמן ב 1945 בצ'רנוביץ. הם התחתנו והביאו לעולם בת אחת, את אריקה

בוריס גיטלמן אריקה

בוריס גיטלמן ואריקה

בוריס אוניה גיטלמן Gitelman

בוריס גיטלמן ואריקה

אוניה גרובוקופאטל מחזיקה את אריקה, בוריס גיטלמן, מישה ובוריה, בתיה גרצמן (קיפרמן)

אוניה ובוריס גיטלמן עם אריקה בתיה מישה בוריה גרצמן צ'רנוביץ

הלל גלבוע  Hillel Gilboa

bottom of page