Gitelman |  גיטלמן

אוניה גרובוקופאטל פגשה את בוריס גיטלמן ב 1945 בצ'רנוביץ. הם התחתנו והביאו לעולם בת אחת, את אריקה

אוניה ובוריס ק.jpg
בוריס גיטלמן אריקה

בוריס גיטלמן ואריקה

בוריס אוניה גיטלמן Gitelman

בוריס גיטלמן ואריקה

אוניה גרובוקופאטל מחזיקה את אריקה, בוריס גיטלמן, מישה ובוריה, בתיה גרצמן (קיפרמן)

הלל גלבוע  Hillel Gilboa